GENERELLE BESTEMMELSER FOR C- og D-STÆVNER
I DISTRIKT 6 I 2024-25

Gældende fra 1. marts 2024

(Bestemmelserne er revideret i marts 24)

DRF's seneste reglement og distriktets generelle bestemmelser er gældende, hvor intet andet er anført i propositionerne.

C- og D-stævnerne er åbne for alle medlemmer af DRF.
Distriktsmesterskaberne er kun åbne for medlemmer af klubber under Distrikt Bornholm.

Alle anmeldelser og efteranmeldelser til D- og C-stævner skal ske via DRF Go!

Efteranmeldelse/tilmelding efter rettidig frist
Der kan kun efteranmeldes via DRF Go!.
Stævnearrangøren skal give accept til alle efteranmeldelser. Først når accepten er modtaget, skal der efteranmeldes på DRF Go! - og først herefter er tilmelding foretaget.
Hvis der efteranmeldes på DRF Go! uden forudgående aftale med stævnearrangøren, er ekvipagen ikke garanteret start.
Betaling for efteranmeldelse afregnes med stævnearrangøren.
Med mindre andet er aftalt, mellem anmelder og stævnearrangør, betragtes en efteranmeldelse ikke som gyldig, før hele indskuddet er modtaget.

Klubbernes kontonumre (kan benyttes ved efteranmeldelser):
MBR    0650 6280 710 650 VNKR    9570 0013 213 704
NLR    0659 0807 740 458 NEXØ    0650 6282 721 897
NBKR  0650 8975 305 792  

 

Startgebyrer
Gældende for både ponyer og heste i dressur- og springklasser.

D-klasser:      70 kr
C-klasser:      90 kr

Efteranmeldelser: Startgebyr + 100%

Dotering
Ingen

Hestens/ponyens ydeevne (antal starter ved stævnet)
Se Fællesbestemmelserne pkt. 19, dressurreglementets pkt. 19 og springreglementets pkt. 19.

Efteranmeldelsesfrist
Dressur:  Senest torsdag kl. 18 i ugen op til stævnet og kun hvis tidsplanen tillader det. Efter torsdag kun, hvis tidsplanen tillader det.
Spring:  Senest 15 min. før programmæssig start og kun hvis tidsplanen tillader det.

Frameldingsfrist:
Dressur:   Senest torsdagen kl. 18 før stævnet.
Spring: Senest kl. 18 dagen før klassens start.


Framelding efter frameldingsfristens udløb, udløser ikke indskud retur, uanset årsag.

Såfremt man af en eller anden grund IKKE har betalt sit indskud inden stævnedagen, gælder samme regler.
Den eneste gyldige grund for at få 50% af startgebyret retur efter anmeldelsesfristens udløb og inden frameldingsfristens udløb er sygdom hos hest eller rytter. (Jf. DRFs Fællesbestemmelser pkt. 74)

For springklasser med kun én tilmeldt ekvipage gælder:

Hvis der kun er én ekvipage tilmeldt i en klasse, nedlægges klassen som konkurrence 2 timer før klassens programmæssige start og tilmeldte ekvipage tilbydes startgebyr retur, flytning til anden klasse eller gennemridning i tilmeldte klasse.

Hvis en rytter vælger at gennemride en klasse, registreres resultatet til brug for kvalifikation vedr. rytterkategori.
Der bliver ikke givet placering og resultatet tæller ikke med til ranglisten.

Tidsplan
Foreløbig tidsplan offentliggøres senest 4 dage før stævnet. Endelig tidsplan for klasserne offentliggøres senest kl. 20 dagen før klassens afvikling.
Det er rytterens eget ansvar at holde sig orienteret om sit starttidspunkt.

Ved C- og D-stævner forbeholder klubberne sig ret til at sammenlægge eller aflyse klasser med for få tilmeldinger.

Trækkerklasser
Trækkere under 18 år skal være iført ridehjelm/sikkerhedshjelm.
Ponyen må KUN trækkes med træktov fastgjort i deltatøjle/longeringsclips.

Krævede dokumenter 
Gyldig vaccinationsattest og hestepas skal kunne forevises ved alle stævner.
Ved D-stævner/klasser kræves B-, C- eller D-rytterlicens og hesten/ponyen skal som minimum være DE-stævne registreret.
Til C-klasser kræves B- eller C-rytterlicens, at hesten/ponyen er ABC-stævneregistreret, og for ponyer skal ponymål være påført hestepasset.
Konkurrence-hesteregistrering, evt. ponymåling og rytterlicens betales og registreres på DRF Go. 
TD og klub laver stikprøvekontrol af ovenstående.

Øvrigt
Hvis man ved start ved, at man ikke kan deltage i en evt. præmieoverrækkelse, skal man meddele dette til den arrangerende klub, så en stedfortræder kan modtage præmien. Hvis det ikke bliver meddelt, tilfalder præmien klubben.

Arrangerende klub hæfter ikke for ulykkestilfælde eller sygdom hos ryttere, hestepassere eller heste/ponyer under stævnet eller under kørsel til og fra stævnet, tilsvarende gælder for tyveri.

Alle vandrepokaler skal afleveres til den arrangerende klub i indgraveret stand senest 14 dage før stævnet.