Forretningsorden for distriktsbestyrelsen i Distrikt 6 under Dansk Ride Forbund

Distrikt 6 er et meget lille distrikt og derfor er DRFs opdeling med et distriktsråd og en distrikts-bestyrelse uegnet. I stedet er alle klubber repræsenteret i distriktsbestyrelsen efter nedenstående forretningsorden.

Distrikt 6 følger ”Forretningsorden for Dansk Ride Forbunds distrikter” med nedenstående tillæg:

Bestyrelsessammensætning
Bestyrelse består af formand, kasserer og sekretær, samt én distriktsrepræsentant fra hver klub.
Formand, kasserer og sekretær vælges ved årsmødet for 2 år ad gangen, formand og sekretær lige år og kasserer ulige år.
Derudover vælges én suppleant for de valgte bestyrelsesposter. Suppleanten vælges for ét år ad gangen.
Vælges en distriktsrepræsentant fra en klub til formand, kasserer eller sekretær, vælger klubben en ny distriktsrepræsentant til bestyrelsen.
Distrikt 6 tegnes af formand og kasserer i fællesskab.
Ved valg til distriktsbestyrelsen har klubberne stemmeret i forhold til klubbernes medlemstal (jvf. DRFs vedtægter § 9)
Kandidater skal meddeles til den siddende formand senest 14 dage før årsmøde/generalforsamling.
Bestyrelsen udpeger stævneansvarlig(e) for dressur og springning.
Der kan nedsættes udvalg efter behov.
 
Møder
Der afholdes 4-6 distriktsbestyrelsesmøder pr. år, samt et årsmøde/generalforsamling.  
Til distriktsbestyrelsesmøder kan hver klub deltage med 2 personer, men det er kun bestyrelsesmedlemmer, der har stemmeret.
Bestyrelsesmedlemmer kan give fuldmagt til en anden person fra klubben.
Alle beslutninger i distriktsbestyrelsen træffes ved simpelt flertal. Står stemmerne lige er formandens stemme afgørende.
Årsmøde/generalforsamling afholdes hvert år i marts-april med valg til bestyrelsen.
Der afholdes ikke distriktsrådsmøder.
 
Forretningsordenen er opdateret den 15. maj 2023